O nas

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy typu B jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu przeznaczonym dla osób, które ukończyły 18 rok życia, u których występuje upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym, a także dla osób z lekkim upośledzeniem umysłowym gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy typu B wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych intelektualnie, które potrzebują środowiskowego wsparcia ukierunkowanego na terapię społeczną dającą im możliwość funkcjonowania w grupie rówieśniczej, aktywnego spędzania czasu, rozwijania umiejętności z zakresu obsługi i zwiększania obszarów samodzielności dostosowanej do indywidualnych możliwości każdego z Uczestników zajęć.

Celem nadrzędnym jest dobro i bezpieczeństwo uczestników, poprzez właściwie organizowaną pracę, z indywidualnym podejściem do potrzeb i możliwości osób biorących udział w procesie terapeutycznym.

Realizacji wszystkich celów podporządkowana jest każda dziedzina działalności Domu, baza lokalowa, wyposażenie, organizacja pracy personelu merytorycznego a przede wszystkim metody i formy terapii adresowane do Uczestników zajęć.

Pragniemy by rezultatem działań było stworzenie warunków na rzecz skutecznego systemu pomocy 21 osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz:

 • Rozszerzanie zakresu zaradności i samodzielności życiowej Uczestników adekwatnie do ich indywidualnego poziomu funkcjonowania;
 • Integracja społeczna poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie pozostanie w społeczności lokalnej oraz środowisku rodzinnym;
 • Aktywizowanie Uczestników zajęć, rozwijanie ich zainteresowań, indywidualnych uzdolnień poprzez udział w różnorodnych zajęciach terapeutycznych;
 • Doprowadzenie do zwiększenia u Uczestników poczucia własnej wartości oraz pewności siebie w kontaktach z ludźmi;
 • Środowiskowe wsparcie i pomoc rodzinom w sprawowaniu opieki nad osobą z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Inicjowanie tworzenia grup wsparcia (również dla rodzin) oraz wzmacnianie więzi społecznych w środowisku;
 • Kreowanie pozytywnego, realnego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przeciwdziałanie stereotypom i błędnym schematom postrzegania tej grupy osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo.

Nasze „złote” zasady:

 • Stawiamy na integralny i całościowy rozwój podopiecznego;
 • Jakość życia podopiecznego jest najważniejsza;
 • Każda osoba może zrobić jeszcze jeden krok do przodu;
 • Fundamentem pracy z Uczestnikiem jest jego poczucie własnej wartości i tożsamości;
 • Nasza praca będzie skuteczna gdy będziemy rozumieć Uczestników oraz zostaniemy przez nich zrozumiani.

PERSONEL

Zgodnie z §12.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz 1586 z późn. zm.) w sprawie środowiskowych domów samopomocy wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników w Domu typu B.
W Środowiskowym Domu samopomocy „Tęcza” są zatrudnione osoby na następujących stanowiskach:

1. Kierownik Domu/terapeuta
2. Pedagodzy/terapeuci
3. Fizjoterapeuta
4. Psycholog
5. Opiekun
6. Asystent Osoby Niepełnosprawnej
7. Aktor prowadzący warsztaty teatralne
8. Instruktor tańca prowadzący warsztaty taneczne

STATUT ŚDS

REGULAMIN UCZESTNIKÓW

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zasady przyjmowania

TRZY KROKI JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM ŚDS TĘCZA

 1. Przyjdź do naszego Domu, Pani Kierownik pokaże Ci cały ośrodek, zapozna z Uczestnikami oraz terapeutami. Weź ze sobą orzeczenie o niepełnosprawności jeżeli takie posiadasz.
 2. Złóż podanie o przyjęcie do ŚDS w siedzibie Stowarzyszenia. Pani Kierownik ma gotowy wzór podania, które po wypełnieniu możesz tu zostawić.
 3. W ciągu dwóch tygodni przyjdzie do Ciebie pracownik socjalny i przeprowadzi z Tobą „wywiad środowiskowy” który jest podstawą do wydania decyzji na uczestnictwo w ŚDS.
  Ty w tym czasie udaj się do lekarza 1. rodzinnego oraz 2. psychiatry lub neurologa i poproś o zaświadczenia lekarskie w których powinna być informacja o Twoim stanie zdrowia oraz o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w środowiskowym domu samopomocy.

 

Zasady przyjęć do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zasady odpłatności regulują następujące akty prawne:

1. Art. 51 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.);

2. § 7, § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz 1586 z późn. zm.)

 

Historia

 • Dnia 13 listopada 2013 roku Uchwałą Nr 19/2013 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie postanowiło podjąć działania zmierzające do utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.
 • Również w 2013 roku złożono wniosek o utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęcza”
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem z dnia27 października 2014 roku „nie wnosi sprzeciwu do wydania pozwolenia na użytkowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka 7a w Szczecinie.”
 • Na mocy Uchwały Nr 1 Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie z dnia 07 stycznia 2015 roku przyjęto Statut Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęcza” w Szczecinie, tworzonego przez Stowarzyszenie w ramach struktur Zachodniopomorskiego Centrum Opieki, Diagnozy i Rehabilitacji „Tęcza”
 • Dnia 28 sierpnia 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”. Przedmiotem umowy było „Uruchomienie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”. Termin realizacji zadania od 1 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
 • Dnia 1 stycznia 2016 roku podpisano kolejna umowę …

Nasz tęczowy dom

Miejsca pracy, terapii oraz zajęć

 • sala aktywizacji i terapii zajęciowej/jadalnia

Jest to miejsce w którym odbywają się zajęcia zgodnie z planem PRACOWNI GOSPODARSTWA DOMOWEGO. Plan ten zawiera wszelkie metody pracy teoretycznej i praktycznej dzięki której Uczestnik nabędzie umiejętności niezbędne do codziennych czynności życiowo – domowych. Tu odbywają się treningi takie jak: budżetowy, higieniczny, wzmacniania umiejętności praktyczno – społecznych.
Ponadto sala jest wykorzystywana do zajęć grupowych z psychologiem, z aktorem (zajęcia teatralne) oraz częściowo do zajęć taneczno – rytmicznych.

 • pomieszczenie kuchenne

Tu odbywa się typowy trening kulinarny oraz jego etap końcowy w postaci różnych dań do degustacji.

 • pomieszczenie wielofunkcyjne

Tutaj odbywają się zajęcia zgodnie z planem PRACOWNI WIELOFUNKCYJNEJ oraz SEKCJI PLASTYCZNEJ. Poprzez szeroko rozumianą twórczość plastyczną oraz rękodzieło doskonalone są umiejętności manualne, nauka wykonywania prac użytecznych dochodzi do tego nauka pracy w grupie, uwrażliwienie na piękno, łatwość w wyrażaniu uczuć, odpowiednie postawy i zachowania, i najważniejsze wzmocnienie poczucia własnej wartości i lepsza samoocena.

 • pomieszczenie ogólne

W kameralnym gronie odbywają się zajęcia zgodnie z planem BIBLIOTERAPI oraz SEKCJI KOMPUTEROWO – EDUKACYJNEJ. Wykorzystując do zajęć czasopisma, książki, e-booki oraz nieograniczoną dostępność do informacji w Internecie wspomagamy przede wszystkim wszechstronny i harmonijny rozwój. Ponadto rozwijane są zainteresowania i uzdolnienia oraz wzbogacana jest wiedza. Przy okazji aktywizowane są odpowiednie postawy i zachowania, kompensowane są bariery i deficyty osób niepełnosprawnych.

 • pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego/pokój wyciszeń

Spotkania z psychologiem indywidualne, grupowe oraz dla rodziców i opiekunów to przede wszystkim wsparcie emocjonalne. Dla Uczestników to praca nad sobą, nad własnymi emocjami, słabościami i uczuciami. Dla rodziców i opiekunów to pomoc w zrozumieniu mechanizmów niepełnosprawności oraz trudności w funkcjonowaniu i relacjach z niepełnosprawnym członkiem rodziny.

 • pokój do indywidualnych i grupowych zajęć logopedycznych/ pomieszczenie wielofunkcyjne
 • grupowe i indywidualne zajęcia ruchowe
 • zielona terapia

Są dowody naukowe na to, że przebywanie w ogrodzie pomaga nie tylko w leczeniu chorób o podłożu psychicznym, ale także przy wielu innych dolegliwościach. Jedno jest pewne: PRACA W OGRODZIE USZCZĘŚLIWIA :). Nasz ogród jest na etapie projektów i przygotowań, ale pierwsze prace już poczyniliśmy.

Skip to content