Archiwum dla miesiąca: Maj 2018


ZAJĘCIA POD CHMURKĄ :)

ZAJĘCIA POD CHMURKĄ 🙂

Korzystając z pięknej pogody w naszym uroczym ogrodzie w cieniu dorodnych drzew odbywają się zajęcia terapeutyczne. Tym razem tematem dnia był savoir – -vivre 🙂

WARSZTATY CERAMICZNE CZ. 1

WARSZTATY CERAMICZNE

Za nami pierwsze spotkanie a Panią Anną, która przeprowadziła z Uczestnikami warsztaty ceramiczne. Praca z gliną jest niezwykle inspirującym i terapeutycznym zajęciem, budzi uśpioną kreatywność jak również rozładowuje napięcie. Przy okazji zachodzi proces terapii ręki co jest priorytetem u większości naszych podopiecznych. Kolejne spotkanie już wkrótce 🙂

UWAGA KOMUNIKAT !!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie z siedzibą przy ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 7, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098680, posiadające numer NIP
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod numerem tel. 091 307 06 46 oraz pod adresem e-mail: tecza@tecza.org.pl
 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@tecza.org.pl
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 2 lit a) oraz art. 6 ust. 2 lit. b) RODO
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją przez Stowarzyszenie zadań zleconych, zgodnie z zawartymi umowami, a w szczególności w celu rekrutacji, świadczenia usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz realizacji prawnego obowiązku wprowadzania tych danych do systemów informatycznych, służących sprawozdawczości z wykonywanych działań w ww. zakresie.
 6. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych – dane zwykłe obejmujące imię/imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania oraz szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, obejmujące stopień niepełnosprawności i rodzaj niepełnosprawności.
 7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione do organów administracji publicznej, jednostek rządowych i samorządu terytorialnego lub innych instytucji, w ramach prowadzonych przez nie działań kontrolnych, w związku z realizacją przez Stowarzyszenie zadań przez nie zleconych, zgodnie z zawartymi umowami.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań zleconych, w ramach których przetwarzane są dane osobowe oraz przez wymagany zapisami zawartych umów okres, po zakończeniu ich realizacji.
 9. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo żądania dostępu do treści tych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo przenoszenia tych danych.
 10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych doszło do naruszenia praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez Stowarzyszenie.
 13. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania działań Stowarzyszenia, procedur oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego stosowanie rozpoczyna się z dniem 25 maja 2018 roku.

Dzień Dziecka w Kolorach Tęczy – Festyn Rodzinny !!!

UWAGA ‼️

Serdecznie zapraszamy na Festyn Rodzinny „DZIEŃ DZIECKA W KOLORACH TĘCZY”, który odbędzie się 6 CZERWCA (środa) na zielonym terenie przed siedzibą Stowarzyszenia ‼️
 
W programie imprezy m.in. super zabawy, konkursy z nagrodami i dużo innych atrakcji 😃
 
Zapisy w rejestracji Stowarzyszenia ‼️
ZAPRASZAMY !!

Wyprawa na lody ;)

W ramach treningu umiejętności społecznych odbyło się wyjście do kawiarenki , oraz niespodzianka w postaci lodów :).

Malowanie w plenerze!

Malowanie w plenerze

Korzystając z pięknej pogody oraz obfitości barw w naszym ogrodzie postanowiliśmy uwietrznić to w postaci obrazu namalowanego na świeżym powietrzu.

TĘCZOWE OBCHODY DNIA ZIEMI

TĘCZOWE OBCHODY DNIA ZIEMI

My również obchodziliśmy święto naszej „MATKI ZIEMI”. Na ten dzień specjalnie przygotowaliśmy tematyczne koszulki podczas zajęć w pracowni plastycznej. Natomiast w ramach zielonej terapii posadziliśmy kwiaty w naszym Tęczowym ogródku.

Kwietniowy spacer Jasne Błonia

Kwietniowy spacer na Jasne Błonia  :)!